Jenkins is going to shut down
Shut down reason: Winter

Artifacts of win7-x86_64-nvida win7-x86_64-nvida